Friday, April 22, 2011

Blessed Easter/Gezegende Pasen

Wishing you all a Blessed Easter/Ik wens jullie allen een Gezegende Pasen.

Piece from the form of "the Lord's Supper":
.....our Lord Jesus Christ (according to the promises made to our forefathers in the Old Testament) was sent of the Father into the world; that he assumed our flesh and blood; that he bore for us the wrath of God (under which we should have perished everlastingly) from the beginning of his incarnation, to the end of his life upon earth; and that he hath fulfilled, for us, all obedience to the divine law, and righteousness; especially, when the weight of our sins and the wrath of God pressed out of him the bloody sweat in the garden, where he was bound that we might be freed from our sins; that he afterwards suffered innumerable reproaches, that we might never be confounded; that he was innocently condemned to death, that we might be acquitted at the judgment-seat of God; yea, that he suffered his blessed body to be nailed on the cross -- that he might fix thereon the handwriting of our sins; and hath also taken upon him! ! self the curse due to us, that he might fill us with his blessings: and hath humbled himself unto the deepest reproach and pains of hell, both in body and soul, on the tree of the cross, when he cried out with a loud voice, "My God, my God! why hast thou forsaken me?" that we might be accepted of God and never be forsaken of him: and finally confirmed with his death and shedding of his blood, the new and eternal testament, that covenant of grace and reconciliation when he said: "It is finished."


Een stukje uit het Formulier voor het Heilig Avondmaal:
dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen, dat onze Heere Jezus Christus, (naar luid der beloften, die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn) van den Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, den toorn Gods (onder welken wij eeuwig hadden moeten verzinken) van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der Goddelijke wet voor ons vervuld heeft; voornamelijk, toen Hem de last van onze zonden, en van den toorn Gods, het bloedige zweet in den hof uitgedrukt heeft; waar Hij gebonden werd, opdat Hij ons zou ontbinden; daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden; onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden; ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat Hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten; en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat Hij ons met zijn zegening vervullen zou; en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en aan het hout des kruises, toen riep met luider stem: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verIaten?" opdat wij tot God zouden genomen, en nimmermeer van Hem verlaten worden; en heeft eindelijk, met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige Testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen Hij zeide: "Het is volbracht".

3 comments:

Christine said...

Ik wens jou en je gezin ook een fijn en zalig paasfeest toe!
Liefs
Christine

Alice Wertz said...

Happy Easter to you, too! =)

manuela said...

Ik wens jou en je gezin ook een fijn en zalig paasfeest toe!

Liefs
Manuela